Denis + Dušan

Jména: Deny + Dušan
Říkáme jim: Dédéčka
Narodili se: 1992 a 1993
Plemeno: Huculové
Majitel/jezdec: Evžen
Jací jsou: Nerozlučná dvojka, bratři, jeden za osumnáct a druhý bez dvou za dvacet
v
Co umí:

Dříve chodili ve spřežení v páře, v tandemu, a jako vedoucí dvojka ve čtyřspřeží, Tahali dřevo v lese, vyváželi hnůj, naváželi seno, piliny, slámu, orali, vláčeli pastviny. V zimě do saní, v létě do bryčky. Odvozili stovky dětí. Dnes krom pár stálých a věrných jezdců, povozí nějakou tu dětskou výpravu co zavítá na Středolesí a jinak mají zasloužený veget.

best replica watches

Denis + Dušan

 

 

 

500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at [no address given] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.

Články