Inferro

Jméno: Inferro
Říkáme mu: Gumídku, Tintěro prescription colored contacts
Narodil se: 3.1.2001
Plemeno: polski koń szlachetny pólkrwi
Majitel/jezdec: Jan Halla/Tereza Hallová
Jaký je: spolehlivý, dobrý parťák
Co umí: skoky výkonost  - S

Inferro

500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at [no address given] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.

Články